Marc Ernst niet veroordeeld wegens laster en eerroof, Filip De Saeger gedagvaard voor diverse misdrijven

Het hof van cassatie velde op 6 maart 2012 een arrest waarmee een definitief punt wordt gezet achter de (van de pot gerukte) resem strafklachten van de (gevallen) ‘zakenman’ Filip De Saeger tegen uitgever en internetpublicist Marc Ernst. Die strafklachten van Filip De Saeger alsmede van zijn inmiddels gefailleerde bedrijven Fides Consulting bvba en HRM Net bvba werden neergelegd op 2 november 2007.

De strafklachten van De Saeger tegen Marc Ernst waren: diefstal, misbruik van informaticasystemen en laster en eerroof. De eerste twee (diefstal en misbruik van informaticasystemen) waren zo licht(zinnig) – er waren volgens de kamer van inbeschuldigingstelling geen aanwijzingen voor – dat ze niet eens onderwerp werden van een doorverwijzing naar de correctionele rechtbank. Enkel voor laster en eerroof werd Marc Ernst naar de correctionele rechtbank doorverwezen. Deze doorverwijzing werd door Marc Ernst en zijn raadsman (meester Jos Vander Velpen, tevens voorzitter van de Liga voor Mensenrechten) gecontesteerd want de feiten betreffen een (mogelijk) persmisdrijf en enkel het hof van assisen is bevoegd om die te beoordelen. Het onderwerp van en de aanleiding voor die strafklacht waren diverse onthullende en kritische online artikels van de hand van Marc Ernst over de bedenkelijke zakelijke praktijken van Filip De Saeger en twee van zijn toenmalige ondernemingen (Fides Consulting in de eerste plaats).

Tegen alle verwachtingen in – want niet conform diverse rechtspraak – werd Marc Ernst in eerste aanleg veroordeeld. Die veroordeling werd echter ongedaan gemaakt door het hof van beroep. Dat volgde de argumentatie van de raadsman van Marc Ernst dat de correctionele rechtbank onbevoegd is om over de feiten te oordelen aangezien het een (mogelijk) drukpersmisdrijf betreft. En dat moet door een assisenrechtbank/volksjury worden berecht. Filip De Saeger tekende cassatieberoep aan tegen de uitspraak van het hof van beroep maar het hoogste gerechtshof van het land volgde de zienswijze van de raadsman van Marc Ernst en verbrak het arrest van het Gentse hof van beroep niet.

Het arrest van het hof van cassatie in deze zaak mag als historisch bestempeld worden want het maakt het onderscheid ongedaan dat de wetgever nog aanbracht inzake strafbare meningsuitingen in de media. Voortaan kunnen die enkel nog beoordeeld en desgevallend bestraft worden voor het hof van assisen, ongeacht het medium waarin de het meningsdelict gepleegd werd. Internetmedia genieten nu dezelfde grondwettelijke waarborgen op het vlak van persvrijheid als gedrukte en audiovisuele media.

Dit spraakmakende arrest was inmiddels onderwerp van opiniestukken van professor mediarecht Dirk Voorhoof (Universiteit Gent) in dagbladen en vakmedia zoals De Juristenkrant.

In de praktijk neemt met dit arrest van het hof van cassatie een einde aan de jarenlange juridische Calvarieberg van Marc Ernst. Belgische rechtbanken starten immers zelden of nooit een assisenproces op voor persdelicten – veronderstelde persmisdrijven, want zo lang een rechtbank zich niet over de grond van de zaak uitsprak geniet men het vermoeden van onschuld. Sinds Wereldoorlog II werd nog maar een persmisdrijf voor het hof van assisen gebracht. (Tussen haakjes: door de slordige opstelling van het arrest van 6 maart schendt het hof van cassatie dat vermoeden van onschuld van Marc Ernst want laat uitschijnen dat er wel degelijk sprake is van laster en eerroof daar waar dat nog dient bewezen te worden, desgevallend door het assisenhof - wat dus niet zal gebeuren. Deze nonchalance heeft echter geen enkel praktisch gevolg. Al zou men er de overheid voor kunnen dagvaarden en een schadevergoeding eisen en de zaak wellicht met twee vingers in de neus winnen).

De Saeger gedagvaard

Terwijl de juridische perikelen van Marc Ernst als gevolg van de strafklachten van Filip De Saeger van de baan zijn (tevens die naar aanleiding van de strafklachten van de eveneens bedenkelijke ‘zakenman’ Ludo Pyis – verder meer hier over), ziet Filip De Saeger zich geconfronteerd met een eerste en wellicht niet het laatste proces dat te maken heeft met zijn weinig koosjere zakelijke praktijken van de voorbije jaren.

Filip De Saeger werd immers door de correctionele rechtbank van Antwerpen gedagvaard. De inleidende zitting had plaats begin maart maar er werd uitstel gevraagd en verkregen tot zes september aanstaande. De tenlasteleggingen tegen De Saeger betreffen onder meer  valsheid in geschriften, oplichting,  subsidiefraude, en faillissementsfraude. De dagvaarding telt niet minder dan twintig pagina. Tevens werden negentien andere verdachten in beschuldiging gesteld voor diverse misdrijven:  De Saeger zijn echtgenote, zijn toenmalige rechterhand, zijn boekhouder en 17 klanten van Fides Consulting. Die laatsten worden verdacht van medeplichtigheid aan het door Fides Consulting, het wijlen adviesbedrijf van Filip De Saeger, opgezette mechanisme van fraude met de advies- en opleidingscheques van de Vlaamse Overheid (de voorganger van de huidige KMO-portefeuille).

Deze tenlasteleggingen ten aanzien van Filip De Saeger geven aan dat de feiten die Marc Ernst in zijn artikels onthulde met betrekking tot de fraude met die advies- en opleidingscheques wel degelijk verdacht zijn en wellicht ook onwettelijk.

Het is opmerkelijk dat het dossier van deze subsidiefraude en dat van het faillissement van Fides Consulting samen voor de rechtbank komen (al werden ze ook al in onderzoeksfase samengevoegd).

Naar alle waarschijnlijkheid, niet in het minst gezien de ijver van de parketten om georganiseerde/frauduleuze faillissementen aan te pakken, zullen er nog andere gedingen tegen De Saeger volgen. Na het verdachte faillissement van Fidess Consulting (in 2006) gingen er immers nog negen andere van zijn bedrijven of ondernemingen op de fles waarmee hij kan in verband worden gebracht (al werd er soms moeite gedaan, onder meer door het gebruik van stromannen, om elke betrokkenheid te verhullen): HR Partners bvba (9/6/2009), AD Projects bvba (12/8/2010), Immo Zonnekant nv (19/8/2010), FKMO Partners bvba (30/11/2010), Aurento nv (12/1/2011), Factorum De Sterhoeve (18/1/2011), HRM Net bvba (18/1/2011) en OptimaxX VOF (24/1/2011) en Aurento bvba (12/1/2011). Het vergt weinig onderzoek om vast te stellen dat aan al deze faillissementen een reukje hangt en er manifeste onregelmatigheden gebeurden (zoals ontduiking van activa). Marc Ernst leverde in zijn artikelen daar aanwijzingen voor en zelfs bewijzen van.

In totaal mag De Saeger eigenlijk niet negen maar tien faillissement op zijn naam schrijven. Want in 2001 ging immers ook zijn firma Mobiclub-Mobishop nv kopje onder. Dat faillissement leverde hem trouwens zijn eerste correctionele veroordeling op.

Verwacht mag worden dat de verschillende parketten die de diverse faillissementen van De Saeger zullen beoordelen niet bepaald geneigd zullen zijn tot veel inschikkelijkheid. Illustratief in dat verband is niet enkel de relatieve snelheid en grondigheid waarmee het Fides-faillissement werd onderzocht maar ook het feit dat de Saeger en zijn echtgenote Carina Dom in hun hoedanigheid van bestuurders van de VOF OptimaxX door (een vonnis van) de rechtbank van koophandel van Dendermonde niet verschoonbaar werden verklaard. Ook de snelheid waarmee dat vonnis werd geveld valt op (amper 3 maanden na het faillissement). De Saeger en Dom gingen tegen dat vonnis in beroep maar de rechtbank besliste om dat beroep niet te behandelen zolang er rechtszaken tegen De Saeger en Dom lopen. Ondertussen blijft het vonnis echter van kracht en dat kan nog knap lastig worden voor de huidige en toekomstige zakelijke initiatieven waarmee ze betrokken zijn (of kunnen mee gelinkt worden).

Tegen de bestuurders en zaakvoerders van vennootschappen die een zware fout hebben begaan die heeft bijgedragen tot het faillissement (wat in het OptimaxX-dossier volgens de rechtbank het geval is), en die dus niet verschoonbaar zijn verklaard, kan door zowel de curator als door elke schuldeisers (en dus ook door de fiscus) een vordering worden ingesteld die bepaalt dat de zaakvoerders een deel of het geheel van het passief van het faillissement uit eigen zak dienen te betalen. In het geval van OptimaxX is dat passief, voor De Saeger zijn doen, weliswaar erg bescheiden maar de firma stond wel borg voor diverse leningen.

In dat verband is het erg belangrijk dat de gerechtelijke diensten de banden kunnen aantonen tussen De Saeger en diverse van zijn huidige maar door het gebruik van stromannen verhulde zakelijke activiteiten. Een van die bedrijvigheden is de bvba Axicon uit Schoten.

In volgende twee artikels leverde Marc Ernst ernstige aanwijzingen zo niet staalharde bewijzen van de link tussen De Saeger en Axicom:
- Filip De Saeger (ex Fides Consulting): twee nieuwe faillissementen en opnieuw actief in de HR-sector
- HRM Net failliet, zaakvoerder Filip De Saeger persoonlijk bankroet

Het is erg waarschijnlijk dat ook de overige faillissementen van De Saeger na dat van Fides Consulting onderwerp worden van gerechtelijke onderzoek en nadien van vervolging. Tevens is het erg plausibel dat in het zog van die mogelijke rechtszaken diverse personen die menen het slachtoffer geweest te zijn van een of meerdere misdrijven gepleegd door De Saeger zich burgerlijke partij zullen stellen. Dat gebeurde trouwens al in het geval van het huidige proces voor de correctionele rechtbank van Antwerpen. Tot slot is het ook verre van denkbeeldig dat sommige personen, los van de onderzoeken en wellicht dagvaardingen als gevolg van de rist faillissementen na dat van Fides Consulting, juridische stappen zullen ondernemen om hun rechten te laten gelden en De Saeger ter verantwoording te roepen (en desgevallend veroordeeld te zien worden tot het vergoeden van de geleden schade). In minstens één geval gebeurde dat eveneens al.

Hoe dat dit alles zal aflopen en op welke termijn alle faillissementen ook juridisch beslecht zullen zijn, valt echter moeilijk te voorspellen. Maar de kans was nooit groter dan vandaag dat Filip De Saeger zich eindelijk zal moeten verantwoorden voor zijn jarenlange bedenkelijke tot zelfs criminele handel en wandel en dat hij er ook voor veroordeeld wordt. Een beroepsverbod voor De Saeger voor een periode van maximaal tien jaar behoort tot de mogelijkheden, benevens talrijke andere veroordelingen (waaronder financiële).

Tot slot: in tegenstelling tot de voorstelling van zaken van Filip De Saeger als zouden de diverse artikels van Marc Ernst het gevolg geweest zijn van een persoonlijk zakelijk conflict stelt het hof van cassatie dat die publicaties daar niet tot terug te brengen zijn (en dus wel degelijk een journalistieke/maatschappelijke relevantie hebben).

---------------------------------------------------------------------

Update 30 november 2012

Op 25 oktober 2012 werd Filip De Saeger door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf en 5 jaar beroepsverbod voor zijn aandeel in het frauduleus faillissement van Fides Consulting alsmede voor valsheid in geschriften en subsidiefraude in de zaak van de advies- en opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Hij ging niet in beroep tegen het vonnis.

Meer info over de veroordeling:

- http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1523631/2012/10/25/Slechts-straffen-met-uitstel-voor-fraude-met-opleidingscheques.dhtml

- http://trends.knack.be/economie/nieuws/beleid/fraude-met-11-600-advies-en-opleidingcheques/article-4000173221164.htm

P.S. Van dat beroepsverbod zal Filip De Saeger geen last hebben: hij anticipeerde immers op dergelijke maatregel en zorgde er voor dat er formeel geen enkele band is tussen hem en Axicon bvba uit Schoten. Axicon is de huidige naam van het in 2006 door De Saeger opgerichte International Luxery Yacht Services (ILYS), gespecialiseerd in de verhuur van luxejachten. De huidige, officiële, zaakvoerder van Axicon, Xavier Coninkx, is echter een stroman.

Deze veroordeling van Filip De Saeger is, na het op een sisser aflopen van zijn strafklachten tegen mij wegens vermeende laster in mijn talrijke onthullende artikels over zijn zakelijke praktijken (die ik toen nog voorzichtigheidshalve als bedenkelijk omschreef maar die gezien zijn strafrechtelijke veroordeling ronduit crimineel mogen genoemd worden), andermaal een onweerlegbaar bewijs van de juistheid van al mijn revelaties over de man.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog processen en veroordelingen volgen voor onder meer zijn betrokkenheid in een rist andere verdachte faillissementen.

Mijn niet-veroordeling voor laster in combinatie met De Saeger zijn veroordeling voor feiten die als witteboordcriminaliteit kunnen omschreven worden zijn van aard om alle anonieme onzin en vuilspuiterij die her en der nog op het web over mij te vinden is (maar waar achter het malafide trio Filip De Saeger, Ludo Pyis en Alexander Dresen schuil gaat), omdat Google die weigert te verwijderen met als lachwekkende argument haar bedenkelijke opvatting over 'vrijheid van meningsuiting', naar het rijk der fabelen te verwijzen.

Voor meer info over Axicon, zie:

 

- http://www.hrmblogs.com/2011/02/14/hrm-net-failliet-zaakvoerder-filip-de-saeger-persoonlijk-bankroet/

- http://www.hrmblogs.com/2010/08/26/filip-de-saeger-ex-fides-consulting-twee-nieuwe-faillissementen-en-opnieuw-actief-in-de-hr-sector/


---------------------------------------------------------------------

Meer artikels over Filip De Saeger en zijn bedenkelijke zakelijke praktijken (in volgorde van publicatie, waarbij het meest recente bovenaan):

- HRM Net failliet, zaakvoerder Filip De Saeger persoonlijk bankroet
- Filip De Saeger (ex Fides Consulting): twee nieuwe faillissementen en opnieuw actief in de HR-sector
- Filip De Saeger (ex Fides Consulting) betrokken bij nieuw faillissement (HR Partners) en gerechtelijk akkoord (AD Projects)
- Het roemloze en malafide einde van Fides Consulting
- HRM Net bvba en de website hrm.net 
- Over Fides Consulting
- Wie is Filip De Saeger?

---------------------------------------------------------------------

Zie ook:

- Filip De Saeger - Ludo Pyis – Alexander Dresen: drie witteboordcriminelen die Marc Ernst wilden muilkorven
- Alexander Dresen doet het weer

18/4/2012 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.