Marc Ernst buiten vervolging voor het geheel van de (samengevoegde) strafklachten van Areopa/Ludo Pyis en Yves Paneels


Ludo Pyis
(foto via LinkedIn)
 

Op 24/9/2009 verklaarde het Hof van Beroep te Brussel (Kamer van inbeschuldigingstelling) het hoger beroep van Areopa/Pyis ontvankelijk maar ongegrond. Daarmee bevestigde ze de eerdere beschikking van de rechtbank van eerste aanleg (Raadkamer). In die beschikking van 8/5/2009 stelde de Raadkamer van de Rechtbank van eerste aanleg van Brussel Marc Ernst buiten vervolging voor het geheel van de (samengevoegde) strafklachten van Areopa/Ludo Pyis en Yves Panneels: laster en eerroof, schending van het briefgeheim, stalking, verspreiden van onjuiste informatie en inbreuk van de wet op de eerlijke handelspraktijken.

Conform hun reputatie van heuse juridische procedureoorlogen te voeren, hebben Areopa/Ludo Pyis cassatieberoep aangetekend tegen de beschikking van het Hof van Beroep. Met een aan de zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zal het hof van Cassatie, dat zich enkel buigt over vormvereisten/procedurekwesties (en niet over de grond of inhoud van de feiten), het arrest van het Hof van Beroep, bevestigen (niet vernietigen) omdat alle vormvereisten en rechtsregels wel degelijk correct werden geïnterpreteerd en toegepast.

Eerder beet Areopa/Ludo Pyis ook al twee keer in het zand in kortgedingen om voor hen onwelgevallige artikels/blogspost van de hand van Marc Ernst offline te krijgen.

Idem dito met hun verzoek aan de raadkamer voor bijkomende onderzoeksdaden. Dat werd zowel in eerste instantie als in beroep geweigerd wegens ‘niet noodzakelijk om de waarheid te achterhalen’.

Het Hof van beroep motiveerde haar arrest als volgt: “Overwegende dat uit het onderzoek is gebleken dat de heer Ernst heeft gehandeld enkel met de journalistieke bedoeling om relevante informatie kenbaar te maken; Dat het kwaadwillig opzet, essentiëel moreel bestanddeel van het misdrijf van laster, niet aanwezig is gebleken; Dat de informatie werd verspreid na behoorlijke controle van de bronnen en met inachtneming van de voorschriften inzake journalistieke deontologie; Dat overigens de vermeende onjuistheden, na verder onderzoek door de heer Ernst, niet verkeerd bleken te zijn; Overwegende dat er dan ook tegen de verdachte geen bezwaar bestaat; Overwegende dat er dus aanleiding is tot bevestiging van de bestreden beschikking van de raadkamer, Vordert het Hof (Kamer van Inbeschuldigingstelling) het hoger beroep te ontvangen, doch ongegrond te verklaren.”

Met dit arrest bevestigt het Hof van Beroep impliciet de juistheid van mijn informatie over Areopa/Pyis en het bedrieglijke/misleidende, en dus laakbare (zeg maar ronduit ploerterige), karakter van hun juridische stappen in het algemeen en hun klacht bij de Raad voor Journalistiek in het bijzonder. Het arrest kan ook moeilijk ander geïnterpeteert worden dan een afgang voor hun raadslieden met betrekking tot de juridische en deontologische demarches tegen mij: de advocatenassociatie  Nelissen Grade (meer bepaald de juristen die zich met deze dossiers bezig hielden: Yves Nelissen Grade, Joris De Roo en Tina Merckx).

-----------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook: Areopa/Pyis betrokken bij lasterlijke/leugenachtige website rechtvanantwoord.com

27/9/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.