Rechtvanantwoord.com kraait te vroeg victorie

Rechtvanantwoord.com kraait te vroeg victorie. En gaat verder met het verspreiden van manifeste onwaarheden

Sinds november van vorig jaar ben ik en mijn zakelijke initiatieven het onderwerp van een nooit geziene lastercampagne op het internet.

Daar werden juridische stappen tegen ondernomen. Bij de rechtbank van eerste aanleg is onmiddellijk na de aanvang van de moddercampagne een eenzijdig verzoekschrift ingediend door mijn advocaat (namens mezelf en de vennootschap BizInfo waarvan ik zaakvoerder ben). Het doel hiervan was de Internet Service Providers die op technisch vlak de lastercampagne mogelijk maakten te verplichten om de identiteit bekend te maken van de anonieme slechtmakers. Dat verzoekschrift werd door de rechtbank aanvaard en omgezet in een gerechtelijke beschikking. Als gevolg hiervan werden niet enkel de gevraagde identiteitgegevens medegedeeld door de betrokken ISP's maar tevens de meeste web- en blogsites offline gehaald die het onderwerp waren van de gerechtelijke beschikking.

Maar mijn belagers voeren een ware guerrilla. Weinig later doken nieuwe Marc Ernst-bashing web- en blogsites op, op nieuwe domeinnamen en/of gehost via ander ISP's. Door het kat-en-muis-spelletje van de lasteraars is het erg moeilijk en zelfs haast onmogelijk om de diverse slechtmakende uitingen adequaat juridisch van antwoord te dienen (men loopt immers altijd achter de feiten aan). Laat staan om ze op korte termijn ongedaan te maken.

Sinds kort is de anonieme moddercampagne weer in alle hevigheid losgebroken. Dat gebeurt onder meer via nieuwe berichten op de website rechtvanantwoord.com, het op grote schaal verspreiden van lasterlijke mails (want bewust onjuiste informatie bevattende met het oogmerk schade te berokkenen) namens deze website en het voeren van een Google AdWords-campagne om die website onder de aandacht en mij in een slecht daglicht te brengen. Maar ook andere lasterlijke websites zijn betrokken: o.a. persvrijheid.org, MarcErnst.org en MarcErnst.be. Alleen al het gebruik (lees: misbruik) van domeinnamen die een 'kaping' van mijn identiteit inhouden is een crimineel feit. Dan is er ook nog het aspect bewust verspreiden van onjuiste informatie met het doel mij schade te berokkenen en eer te krenken. En dat bovendien op een anonieme wijze. De 'factuur' voor het plegen van deze misdrijven zal niet min zijn.

Nieuwe juridische stappen zullen ondernomen worden om de daders en medeplichtigen van deze nieuwe fase in de aanhoudend lastercampagne ter verantwoording te roepen.

Op basis van de informatie die vorig jaar bezorgd werd door de ISP's die middels een gerechtelijk dwanbevel verplicht werden om mede te delen wie schuil gaat achter de toen opgestarte anonieme lastercampagne, aangevuld met andere bewijsstukken, zullen juridische procedures opgestart worden jegens onder meer Filip De Saeger, Ludo Pyis en Alexander Dresen alsmede tegen hun vennootschappen.

De personen die schuil gaan achter de criminele want onmiskenbaar lasterlijke en eerrovende initiatieven, die moewillig bol staan van de manifeste onwaar- en onjuistheden, voelen zich, ten onrechte, gesterkt door een recente uitspraak van de Gentse raadkamer.

Die beschikking verwijst me naar de correctionele rechtbank, ondanks de vordering van het openbaar ministerie tot buitenvervolgstelling. Maar dat gebeurt slechts voor één van de talrijke strafklachten (namelijk voor laster en eerroof) die in 2007 zijn neergelegd door Filip De Saeger en een van zijn firma's. De strafklachten wegens vermeende diefstal en informaticafraude werden door de rechtbank, terecht, als zonder voldoende aanwijzingen bevonden en dus niet doorverwezen. Anders gezegd: ze zijn volledig ontsproten uit de malafide en ook wel 'zieke' geest van de indiener van de strafklachten. Filip De Saeger wordt immers in een gerechtelijke expertiserapport omschreven als iemand met een psychopathische persoonlijkheidsstructuur.

De voorzitter van de rechtbank meent tevens dat een doorverwijzing voor 'lasterlijke aangifte' aan de orde is. Dat slaat op de strafklacht die ik in 2006 neerlegde tegen De Saeger/HRM.net bvba (en het inmiddels gefailleerde Fides Consulting) wegens onder andere oplichting, valsheid in geschriften en bedreiging die ik in 2006 neerlegde tegen Filip De Saeger. Dit vermeende misdrijf maakt geen deel uit van rist van (totaal van de pot gerukte) strafklachten die door De Saeger/HRM.net bvba zijn zijn neergelegd. Maar het behoort tot de vrijheid van de voorzitter van de raadkamer, conform diens wettelijke prerogatieven, om door te verwijzen naar de rechtbank.
voor elke aanwijzing van een misdrijf dat blijkt uit het dossier/onderzoek.

Voor de correctionele rechtbank zullen mijn raadslieden het gebrek aan juridische gegrondheid (op het vlak van wetgeving, rechtsleer en van rechtspraak) van beide elementen van de doorverwijzing aantonen alsmede het ontbreken van bewijzen om van een misdrijf te kunnen gewagen zoals door de wet bepaald. Een voorzitter van een raadkamer hoeft zich van deze twee aspecten immers niets aan te trekken om door te verwijzen. De correctionele rechtbank echter wel om te veroordelen.

Ik legde niet enkel een strafklacht tegen De Saeger/HRM.net bvba neer maar spande ook een burgerlijke procedure aan. Het geschil tussen beide partijen heeft te maken met de wijze waarop De Saeger/HRM.net bvba het handelsfonds van mijn toenmalige eenmanszaak inpikte (met name door list en bedrog, met een faillissement als gepland en onvermijdelijk gevolg teneinde dat handelsfonds zo goedkoop mogelijk te kunnen bemachtigen).

Ten bewijze van het leugenachtige en de kwade trouw van de lastercampagne dit recente voorbeeld (er zijn er evenwel legio minder actuele): rechtvanantwoord.com stelt dat Marc Ernst doorverwezen wordt voor 'het bekladden van de goede naam van ondernemers'. Daar waar het in werkelijkheid gaat om de naam en faam van de indiener van de tergende en ongegronde strafklacht: Filip De Saeger. Een 'ondernemer' die in het verleden, als uitloper van een faillissement, correctioneel veroordeeld is wegens overtreding van de sociale wetgeving en vandaag onderwerp is van een strafrechtelijk onderzoek, opgestart op initiatief van het parket, over aanwijzingen van fraude in een nieuw faillissement. En waarvan het van frauduleus faillissement verdachte bedrijf, Fides Consuling, onderwerp is geweest van talrijke sancties met betrekking tot diverse vormen van gesjoemel met overheidssubsidies. Het gefailleerde Fides Consuling verloor tevens zijn erkenning als werving- en selectiebureau wegens onethisch gedrag.

Mijn raadslieden (die ook de belangen van BizInfo behartigen) hebben er alle vertrouwen in dat de correctionele rechtbank, bij gebrek aan rechtsgrond alsmede op basis van jurisprudentie, voor geen van beide inbeschuldigingstellingen zal over gaan tot veroordeling.

Wat de vermeende 'laster en eerroof' betreft is het vrij simpel:  persdelicten dienen, zoals Brusselse correctionele rechtbank op 15 januari van dit jaar nog eens duidelijk herhaalde, door een assisenrechtbank berecht. (Ook de beschikking naar aanleiding van de strafklacht van Ludo Pyis/Areopa tegen Marc Ernst bevestigt deze visie.) In de praktijk worden persmisdrijven in ons land echter omzeggens nooit vervolgd. De laatste vervolging dateert in elk geval uit 1934. En de vervolgde, de links-socialistische (en later communistische) voorman Bert van Hoorick, werd bovendien vrijgesproken !

Wat rechtvanantwoord.com bovendien (bewust) verzwijgt is volgende elementaire rechtsregel: zolang geen veroordeling is uitgesproken geniet men het vermoeden van onschuld. Doorverwijzing naar de correctionele rechtbank betekent trouwens enkel dat er voldoende aanwijzingen zijn (wat niet het zelfde is als bewijzen) van de ten laste gelegde misdrijven.

(Niet doorverwijzing betekent echter niet dat die aanwijzingen ontbreken. De beslissing tot niet doorverwijzing, wat de Antwerpse raadkamer deed naar aanleiding van mijn de strafklachten in 2006 jegens Filip De Saeger/HRM.net bvba, heeft ook te maken met het gevoerde beleid van de betreffende rechtbank. In Antwerpen worden strafklachten voor kleine(re) economisch-financiële criminaliteit minder snel doorverwezen dan elders. De Antwerpse correctionele rechtbank concentreert zich op grote(re) dergelijke zaken en vindt, niet helemaal ten onrechte, dat recht ook kan geschieden via burgerlijke procedures. Dat laatste is in het geval van Marc Ernst versus Filip De Saeger/bvba HRM.net trouwens aan de gang.)

Tegenover de Pyrus-overwinning van De Saeger voor de raadkamer van Gent staat het gegeven dat een andere van mijn belagers, met name Ludo Pyis, tot hiertoe voor de rechtbank enkel maar nederlagen leed. En Alexander Dresen ging, ondanks dreigementen van zijn advocaat, niet eens over tot gerechtelijke stappen.

Zo besliste de Brusselse raadkamer om de klachten van Pyis/Areopa en Yves Panneels (wegens onder meer laster en eerroof maar ook stalking, schending van het briefgeheim, inbreuken op de wet op de handelspraktijken en verspreiden van onjuiste informatie) niet door te verwijzen naar de rechtbank.

In oktober van vorig jaar lieten meer dan 280 ondertekenaars van petitie die ik opzette om steun te verkrijgen in mjn juridisch conflict met Areopa/Pyis, waaronder heel wat prominenten uit de journalistieke en de communicatiewereld, verstaan dat ze het niet eens zijn met de poging tot beknotting/criminalisering van de onderzoeksjournalistiek en de vrije meningsuiting door het adviesbedrijf en zijn zaakvoerder. Zij kunnen zich enkel maar verheugen over deze wijze en logische (juridisch gezien ook enige mogelijke) beslissing van de Brusselse raadkamer.

Pyis/Areopa beten ook al twee keer in het zand met een kort geding dat als doel had om voor hen onwelgevallige publicaties (artikels en blogposts) van mijn hand te laten verwijderen van het internet. Pyis/Areopa deinsden er trouwens niet voor terug om aan de hand van misleidende documenten een klacht tegen mij neer te leggen bij de Raad voor Journalistiek. Omdat de uitspraak van de raad en mijn bekentenis dat mijn artikels over Pyis/Areopa 'kleinere en grotere onjuistheden bevatten' gebaseerd was op deze misleidende/bedrieglijke documenten zal de raad gevraagd worden om de zaak opnieuw te beoordelen en haar eerdere uitspraak te heroverwegen.

Van de raadsman van Alexander Dresen is niets meer vernomen nadat hij in september 2008 Marc Ernst, via een intimiderend schrijven, in gebreke stelde en sommeerde om een bepaald voor zijn klant kritisch artikel offline te halen. Wat, uiteraard, niet gebeurde.

De criminele, anoniem gevoerde, lastercampagne jegens mij en mijn zakelijke initiatieven zijn ontoelaatbare poging van personen die het onderwerp waren van kritische/ontluisterende berichtgeving over hun zakelijke handel en wandel om wraak te nemen op mij wegens m'n publiek maken van wat ze liever stil hadden gehouden (hun gesjoemel, veroordelingen en faillissementen).

Ik heb er geen probleem mee dat ze voor de rechtbank proberen aan te tonen dat ik als blogger/publicist mijn boekje ben te buiten gegaan. Althans indien ze dat op een correcte manier zouden doen en niet met misleidende stukken en door manipulatie van het dossier (wat dus gebeurt).

Van mijn part mogen ze zelf proberen 'en  doen ze, in tegenstelling tot de berichtgeving van Marc Ernst, op een lafhartige anonieme wijze en door een loopje te nemen met de waarheid/feiten.

Voor hun handelswijze, het anoniem verspreiden van manifeste onjuistheden met louter kwaadwillige bedoelingen, zullen de slechtmakers ter verantwoording geroepen worden voor de rechtbank en zal de geleden materiële en morele schade op hen verhaald worden.

De volgende artikels/blogposts zitten deze personen blijkbaar voldoende hoog om over te gaan tot heuse schurkenstreken, meer zelfs: om samen te spannen met dat doel. In juridische termen heeft zo iets een naam: vereniging van misdadigers.

Lees ook het persbericht: Niet doorverwezen naar correctionele rechtbank wegens o.m. laster en eerroof

Meer info op:

- De Areopa-files, op HRMblogs.net

- Het roemloze en malafide einde van Fides Consulting, op HRMblogs.com
- Erkenning Fides Consulting als werving & selectiebureau/arbeidsbemiddelaar ingetrokken (eerder was erkenning als opleidings- en adviesverstrekker ook al ontnomen), op HRMblogs.net

- De negen levens van Alexander Dresen (LNM Media), op MarcErnst.com
- LNM Media (Alexander Dresen) failliet en dan toch niet. Binnenkort weer wel ?, op MarcErnst.com

Zie ook:

- Hoe Areopa en zijn zaakvoerder Ludo Pyis mij en de Raad voor Journalistiek (een oor aan)naaiden, op MarcErnst.com
- De nonsens van mijn belagers, in het bijzonder de larie van Filip De Saeger, op MarcErnst.com
- Petitie tegen poging tot beknotting/criminalisering van de onderzoeksjournalistiek en beknotting van de vrije meningsuiting door Areopa/Pyis, op MarcErnst.com

Voor meer info & contact: Marc Ernst (0497.21.85.06)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Ik zette een 'Facebook'-groep op naar aanleiding van wat me overkwam: Foei aan anonieme lastercampagnes op het internet

Maar eigenlijk kan iedereen er morgen het slachtoffer van zijn. Al zullen in de eerste plaats wellicht dwarse bloggers, publicisten en (burger)journalisten het doelwit zijn/worden van dergelijke lafhartige want anoniem gevoerde moddercampagnes.

---------------------------------------------------------------------------------------

Update 14/2/2011

HRM Net failliet, zaakvoerder Filip De Saeger persoonlijk bankroet
 

2/7/2009 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.