De negen levens van Alexander Dresen (LNM Media)

Amper vier jaar na haar oprichting is op 30 maart laatsleden de bvba After The Hype failliet verklaard. After The Hype was het bedrijf achter een rist community-, networking- en dating-websites en een tijdschrift. Voor entrepreneur en internetpionier Alexander Dresen betekende dit faillissement zijn derde sinds 2001. Nog geen twee weken na het op de fles gaan van After The Hype zette come back kid Dresen echter een nieuwe vennootschap op: LNM Media. Die slaagde er in om het handelsfonds van het gefailleerde After The Hype in te pikken. Achtergronden bij een merkwaardig faillissement en portret van een even opmerkelijk entrepreneur die van de kantjes aflopen zijn handelsmerk maakte en wel een kat met negen levens lijkt.

De in Moskou geboren serial-ondernemer Alexander Dresen (35) zette zijn eerste zakelijke stappen in 1994 als vereffenaar van de bvba Beltraco International. Het bvba'tje was gevestigd op het adres van Alexander Dresen zijn stiefvader en moeder in Mechelen (Oude Antwerpse baan). Dresen is de naam van zijn Belgische stiefvader, zijn biologische vader heet Evstatov. Zijn moeder, Tatiana Alexeevna Evstratova (recentelijk ook de medeoprichtster van Dresens nieuwste bedrijf LNM Media - zie verder), emigreerde in 1978 met haar toen zes jaar oude zoon Alexander van de toenmalige Sovjet-Unie naar België.

Twee jaar later, toen hij nog studeerde aan de Vrije Universiteit Brussel, haalde Dresen met zijn 'bedrijfje' Cyber-A de kolommen van het weekblad Trends. Onder die merknaam (Cyber-A was geen vennootschap) zette hij een gratis zoekertjessite op, één van de eersten in dit land.

Eind 1996 koopt Alexander Dresen zijn ouders uit bij Corubel Trading International, een nv die aan import en export doet. Corubel was pas drie jaar eerder opgericht. Hij verandert de doelstelling van het bedrijf: schrapt de trading-activiteiten uit de statuten, behoudt het adviseren van zakenlui in Rusland en de personeelsrekrutering en voegt er softwareontwikkeling, netwerking, customer fulfilment, internetmarketingresearch en e-business aan toe.

Netconsult

Acht maanden later wijzigt Corubel zijn naam in Netconsult en neemt Dresen ontslag als gedelegeerd bestuurder. In zijn plaats worden twee Moskovieten benoemd: de oom van Alexander aan moederskant en zijn grootmoeder. Als Trends in 2002 een uitvoerig en nogal ontluisterend artikel publiceert over de handel en wandel van Alexander Dresen ontdekt redacteur Bruno Leijnse dat die oom niet op de hoogte was van zijn bestuursfunctie in de vennootschap van zijn neef, geen bruikbare kennis heeft van enige vreemde taal en niet eens over een computer geschikt. Netconsult gaat op 2 februari 1999 failliet, na een dagvaarding. De dagvaardende partij is een ex-jobstudent met een schuldvordering ten belope van de luttele som van 1396 euro. Dat wordt het eerste van een lange lijst van faillissementen in de zakelijke carrière van Alexander - 'Sacha'  voor de vrienden - Dresen. Het faillissement wordt echter na beroep van Dresen opgeheven in mei 1999. Dergelijk scenario doet zich wel meer voor bij faillissementen. Doorgaans omdat de dagvaardende de schuldeiser(s) inmiddels heeft betaald. Wellicht was dat bij Netconsult ook het geval. Hoe dan ook, later zal Dresen er nog eens in slagen om een faillissement ongedaan te maken (dat van Viralco - zie verder).

Op 4 december 2001 wordt Netconsult echter voor een tweede keer failliet verklaard. Netconsult was de beheerder van de toenmalige portaalsite place.to.be. Die had ook een chat-rubriek. In die tijd was dat tamelijk uniek. Later werd place.to.be verkocht aan Headtrick Media Group nv.

Uit ROIcast geflikkerd

De verkoop van chat.to.be/place.to be aan Headtrick gebeurde via ROIcast nv, een bedrijf voor datamining en web statistics dat aanvankelijk E.aAudit.net heette en in september 1990 werd opgericht door Dresen en Michel Vermeulen (een ancien van Uunet). ROIcast kreeg in maart 2002 een kapitaalsinjectie van 600.000 euro vanwege Big Bang Ventures. Daarmee werd de venture-kapitaalverstrekker er meerderheidsaandeelhouder. Enkele maanden later verlaat Dresen het bedrijf, weliswaar niet op eigen initiatief. In april 2003 verkocht Big Bang de ROIcast-technologie en het handelsfonds van het bedrijf aan het Amerikaanse SteelTorch Software Inc.

In welke omstandigheden Alexander Dresen ROIcast verlaten heeft, bleef tot hiertoe een goed bewaard geheim. Maar dat zit zo: hij werd aan de deur gezet toen hoofdaandeelhouder Big Bang Ventures achterhaalde dat Dresen, in het geniep en met hun centen, zijn nieuwste geesteskind place.to.be/chat.to.be verder aan het ontwikkelen was (met Russische programmeurs) en bovendien op grote voet leefde op kosten van de onderneming.

Hoe place.to.be alias chat.to.be met zijn hele hebben en houden in handen kwam van ROIcast is iets wat de toenmalige curator van Netconsult (curator/advocaat  Dirk De Maeseneer uit Leuven) destijds intrigeerde. Achterhalen hoe de vork precies aan de steel zat was echter niet eenvoudig omdat Dresen zich weinig coöperatief opstelde naar de curatele toe. Meer zelfs: elke samenwerking weigerde, met inbegrip van het niet overmaken van de boekhouding van Netconsult.

Ook vandaag stelt de curator van Dresen zijn laatste faillissement, dat van After The Hype, een aantal vreemde zaken vast bij het bestuderen van de boekhouding van de vennootschap.  Meester Jeroen Leaers (uit Zwijnaarde): 'ik heb vragen over en bedenkingen bij een aantal boekhoudkundige aspecten. Die heb ik in mijn verslag aan het parket en aan de rechter-commissaris geformuleerd.'

Urban X Development

Tussen het voor de tweede keer op de fles gaan van Netconsult (een eerste faillissement werd, zoals gezien, ongedaan gemaakt) en het recente faillissement van After The Hype, was Dresen als zaakvoerder ook betrokken bij het faillissement van Urban X Development bvba. Deze firma werd opgericht in 2001 en op 27/4/2004 werd ze failliet verklaard. Urban X Development was een grafisch ontwerpbureau. Het is opgezet door ROIcast (40%) en twee andere vennoten (beiden grafici), om de vormgeving van LookNmeet.be te verzorgen. LookNmeet.be  is een social networking site voor jongeren. Na de kapitaalsparticipatie (en machtovername) van Big Bang Ventures in ROIcast trekt deze laatste zich echter terug uit Urban X. Alexander Dresen is steeds zaakvoerder gebleven van de vennootschap.

Urban X Development deed in die tijd ook dienst als contact- en leveringspunt waar drukwerk, besteld via zwartopwit.be, kon worden opgehaald. Zwartopwit.be is een web based 'afdeling' en website van drukkerij Bulckens nv uit Herenthout (bij Herentals). Via de webstek zwartopwit.be kan klein drukwerk (fyers, posters, dranktickets, stickers, enveloppen enz.) besteld worden. Dat drukwerk wordt dan opgehaald in één van de contactpunten (behalve in Gent ook in Antwerpen, Leuven, Hasselt en Mechelen). De contactpunten krijgen een vergoeding (percentage op de bestellingen) van drukkerij Bulckens. Of drukkerij Bulckens mede de dupe werd van het faillissement van Urban X Development is niet zeker maar wel plausibel.  Het bedrijf weigert elke communicatie over deze zaak. Evenmin zeker maar eveneens waarschijnlijk is dat het deze drukkerij is die een strafklacht met burgerlijke partijstelling tegen Alexander Dresen indiende. Twee personen werden door de politie van Gent ondervraagd in het kader van een strafklacht tegen Alexander Dresen vanwege 'een drukkerij'. De naam van die drukkerij herinneren de verhoorde personen, beiden ex associés van Alexander Dresen, zich niet of werd hen niet medegedeeld door de politie-inspecteur die het verhoor afnam en PV opstelde. Bij drukkerij Bulckens houdt men terzake de lippen stijf op elkaar. De financieel directeur wilt enkel kwijt dat het bedrijf momenteel nog 'een financieel geschil' heeft met Alexander Dresen. 'Om de nakende oplossing van dat geschil niet in de weg te staan' wenst men echter geen verdere mededelingen te doen.

Viralco

Viralco is eveneens een firmaatje van Dresen. Hij bezit er 100 procent van de aandelen van. Het bedrijfje werd op 20/9/2002 opgericht en is op 19/4/2004 in faillissement verklaard. Maar de faling werd op 24/6/2005 door de rechtbank van koophandel ingetrokken. Sinds haar bestaan heeft het bedrijf echter nooit een balans meer neergelegd (ondanks de wettelijke verplichting daartoe). Wat precies de activiteit was/is van Viralco is onduidelijk. De neergelegde akte maakt melding van commercieel en technisch advies alsmede advies en diensten inzake management, beleid en organisatie,  informatica, marktonderzoek, public relations, marketing, en opleidingen. Volgens sommige bronnen betreft het eigenlijk de management-vennootschap van Dresen en is ze destijds opgericht als facturatievehikel in de periode dat Big Bang Ventures in het kapitaal van ROIcast trad en Dressen zijn werkzaamheden voor ROIcast ging factureren. De huidige maatschappelijk zetel van Viralco is nog steeds Korenlei 22, Gent. Op dat adres was officieel ook nog After The Hype gevestigd op het moment van zijn faillissement (30/3/2007), terwijl er in werkelijkheid sinds 1 februari 2007 een ander bedrijf waar Dresen niets mee te maken heeft gevestigd is (Qbian nv) en Ather The Hype en Dresen met de noorderzon verdwenen. En onvindbaar waren voor de talrijke deurwaarders die ze op de hielen zaten . Het is een wettelijke verplichting dat ondernemingen binnen de 15 dagen de verhuis van hun maatschappelijke zetel bekend maken door middel van een publicatie in het staatsblad. Viralco is op dit ogenblik een 'slapende' vennootschap, ze is sinds 2 mei 2007 niet langer BTW-plichtig.

Faillissement After The Hype

De staking van betaling van After The Hype werd vastgesteld op 30 maart laatleden. De publicatie van het faillissement in het staatsblad gebeurde op 10 april. After The hype was gedagvaard in faillissement door de RSZ. De eerste dagvaarding van de RSZ dateert echter al van 20 september 2004. In totaal gebeurde dat niet minder dan elf keer, de laatst maal op 19 maart. Volgens diverse bronnen was Dresen niet op de hoogte van die laatste dagvaarding omdat ze betekend was op het adres waar de vennootschap officieel al twee maanden geleden vertrokken was (in werkelijkheid al langer). De dag dat het faillissement werd uitgesproken zat Dresen trouwens in Parijs. Ook zijn juridisch raadgever of boekhouder, die een betalingsplan met de BTW en RSZ had bedongen (zie verder), waren niet op de zitting van de handelsrechtbank aanwezig. Saillant weetje: in het verleden deed Dresen meermaals beroep op PricewaterhouseCoopers voor juridisch en zakelijk advies. Volgens een insider was PricewaterhouseCoopers gekant tegen een faillissement van After The Hype. Feit is dat Dresen ernstig rekening hield met de kans op een dagvaarding in faillissement. Maar volgens die zelfde bron speelde hij ook met het idee om zelf de boeken neer te leggen (faillissement op bekentenis).

Dat het toch tot een faillissementsvonnis op dagvaarding kwam is opmerkelijk want er bestond een akkoord tussen de RZS en After The Hype wat de regularisatie en de betaling van de achterstallen betreft.  Zo'n overeenkomst was er ook met de BTW-administratie. Die akkoorden waren onderhandeld door de boekhouder van het bedrijf. Waar en waarom het toch misliep is niet duidelijk. Was dat op het vlak van de communicatie tussen de handelsrechtbank en de RSZ die After The Hype in faillissement had gedagvaard?  Of tussen het bedrijf en haar boekhouder? Deze laatste was evenmin als Dresen op de zitting aanwezig, hoewel dat bij een akkoord gebruikelijk is. Mogelijks besliste de rechtbank op basis van de gegevens die haar ter beschikking waren gesteld door de zogenaamde 'kamer voor handelsonderzoek' om toch tot het faillissement  over te gaan; ondanks de overeenkomsten met de RSZ en BTW.  Het feit dat de gedagvaarde partij verstek had gegeven zal daartoe zeker hebben bijgedragen. De 'kamer voor handelsonderzoek', de vroeger depistagekamer, van de handelsrechtbank volgt preventief de toestand van een schuldenaar in moeilijkheden en kan ambtshalve onderzoeken of hij voldoet aan de voorwaarden van een akkoord.

Volgens curator Leaerts bedraagt de RSZ-schuld van After The Hype 100.000 euro. Daarnaast is er ook nog een schuld aan de BTW van 50.000 euro. Het totale pasief van de vennootschap en dus tevens het totaal aan mogelijke de schuldvorderingen is echter (veel?) hoger. Alvast Paratel is een van de overige schuldeisers. Paratel, een 100%-dochteronderneming van VMMa (het moederbedrijf achter VTM, JIM tv, radiostation Q-music enz.), is actief op het vlak van interactieve mediadiensten zoals sms-diensten en IVR (de 0900-, 070- en 0800-lijnen). After The Hype was een van de grootste klanten van Paratel. Gebruikers van de dating en community sites van After The Hype dienden en dienen hun profiel te activeren, zeg maar hun lidmaatschap te betalen, via sms of credit card. Ook werden door de sites zelf sms-en verzonden naar de leden/gebruikers. Bij registratie geven die daartoe de toelating. Het is een publiek geheim (op diverse internetfora en blogs wordt er steen en been over geklaagd) dat After De Hype nogal losjes omsprong met het verzenden van sms'jes. Zelf uitgeschreven leden/gebruikers blijven er toegestuurd krijgen en hebben de grootste moeite om de stroom van sms'jes (maar ook e-mails) van After The Hype en zijn dating sites ongedaan te maken.

In het Trends-artikel uit 2002 kon Alexander Dresen elke vraag (van de journalist) over het niet of veel te laat indienen van de balansen van zijn bedrijven pareren met opmerking dat hij een broertje dood heeft aan administratie en op dat vlak enorm slordig is. Vandaag is die uitleg niet langer geloofwaardig (als hij dat al ooit was). Het niet (zoals in het geval van Vivalco) of amper en veel te laat indienen van de balansen van sommige van zijn ondernemingen (zoals die van After The Hype) gebeurde na 2002 daarvoor te frequent. Terwijl After de Hype tussen zijn oprichting (in 2003) en zijn faillissement minstens drie balansen had moeten neerleggen, deed het dat in werkelijkheid slechts één keer: in 2004.

In haar enige neergelegde balans maakt After The Hype melding van een omzet van 577.114 euro en een negatief vermogen van 175.862 euro. Dat negatief vermogen werd nooit aangezuiverd. Vermoedelijk heeft dit de houding van de 'Kamer voor handelsonderzoek' (zie hoger) mede aangezet om tot faillissement van de onderneming te besluiten. Wat vooral opvalt bij die balans is de lage omzet van de vennootschap. Volgens onze informatie genereerde After The Hype, via zijn eigen interne reclameregie, maandelijks gemiddeld zowat 50.000 euro omzet uit reclame-inkomsten (bannering op de websites en advertenties in het tijdschrift QT Magazine).  Daarnaast werden er, volgens diezelfde bronnen, maandelijks ongeveer evenveel inkomsten gerealiseerd uit lidgelden (betalingen via sms en credit card) en sms-acties uitgaande van de sites zelf. Die verzonden immers regelmatig sms-berichten naar de leden/betalende gebruikers en op die verzendingen verdienden After The Hype ook geld. Anders gezegd: het bedrijf zou ruim dubbel zoveel omzet gemaakt hebben dan in de boekhouding is opgegeven. Als de ons verstrekte gegevens kloppen, stelt zich dus de vraag waar het verschil (voor de laatste twee jaar zeker 600.000 euro/jaar) naartoe is.

LNM Media

Een dikke twee weken voor het faillissement van After The Hype hield Alexander Dresen, samen met zijn moeder LNM Media bvba boven de doopvont.  Dresen werd aangesteld tot statutair zaakvoerder van vennootschap, met zetel in de Koloniënstraat 11 te Brussel. Op de GayID-pagina van de LNM Media-website (lnmmedia.eu/qtid.eu) wordt evenwel 109-111 als huisnummer vermeld. Een onschuldig foutje of een nieuwe poging tot misleiding vanwege LNM Media? In dat laatste geval: misleiding van wie en waaroom? GAYid is een 'gay friendly' dating en netwerking community en wordt beheerd door LNM Media.

Volgens Stefan Scheers (de uitgever/eigenaar van de homo-website GayBelgium.be) betaalde LNM Media 250.000 euro voor het handelsfonds en de inboedel van het gefailleerde After The Hype. Maar er waren ook andere kandidaten en biedingen. Een van die bieders was Scheers zelf. Aanvankelijk bood hij 50.000 euro. Tot een tweede bod van Scheers, dat naar eigen 300.000 euro zou geweest zijn (50.000 euro hoger dan dat van LNM Media) is het niet gekomen. Scheers: 'We stelden vast dat, ondanks onze procedure tot opschorting van de verkoop, de verkoop aan After De Hype toch plaats heeft gehad.' Deze handelswijze van de curator is volgens de advocaat van Scheers, meester Werenfried Schwagten uit Boom, 'weinig confraterneel en ronduit bedenkelijk.' Curator Leaerts stelt dat het bod van LNM Media door de rechter-commissaris is goedgekeurd en door de rechtbank is gehomologeerd. Feit is dat een curator niet verplicht is aan de hoogste bieder te verkopen. Hij kan met andere elementen rekening houden, zoals onder meer de tewerkstelling en de continuïteit van de onderneming.

LNM Media heeft ondertussen de uitbating van de diverse websites van After The Hype verdergezet. Dat zijn, volgens het bedrijf zelf (op zijn website lnmmedia.eu):  QTmagazine.eu, LNM.eu en GayID.eu. Die websites zijn echter ook onder hun oude be-extensie terug online. Of beter gezegd: zijn dat nog steeds want ze waren nooit offline. Het handelsfonds van After The Hype bevatte ook de volgende domeinnamen: datik.be, qtid.com, nightofqt.eu (alsmede met de extensie .be en .com), gayscene.be, gayworld.eu, biztribe.be, luxuryonline.eu (ook met de extensie.com). Enkel de drie laatste URL's geven vandaag niet langer thuis als men ze intikt. Qtid.com is ondertussen omgedoopt tot GayID.eu en, via redirect, enkel nog onder dat URL bereikbaar. After The Hype gaf tevens een tweemaandelijks 'gay minded' mannenblad uit: QT. Ook dat wordt door LNM Media blijkbaar verder gezet want er verschenen na het faillissement van After The Hype al twee nieuwe nummers: in mei en in september.

Dresen mag dan wel onwetend geweest zijn over de dagvaarding in faillissement van After The Hype en door het vonnis enigszins verrast, uit tal van feiten blijkt dat hij er wel degelijk op voorbereid was. In een kort artikeltje in Trends van 10 mei over het faillissement van After The Hype werd opgemerkt dat GayID al in 2005 vermeldde dat het 'part of LNM Media' was. In die tijd heette GayID echter QtD.com. In 2005 bestond LNM Media evenwel nog niet als vennootschap. Maar blijkbaar wel  in het achterhoofd van Dresen. Het is niet de enige aanwijzing dat Dresen al een hele tijd over een noodplan beschikte. Het faillissement van After The Hype behoorde al in 2005 tot de mogelijkheden want de vennootschap had toen al RSZ-achterstallen. Ze kreeg haar eerste RSZ-dagvaarding in september 2004. Dat de onderneming twee jaar geleden al in slechte financiële papieren zat, was niet bepaald een staatsgeheim. In oktober 2005 berichtte het internet-vakblad Inside, toen nog Inside Internet geheten, over de pogingen van het bedrijf om het faillissement te voorkomen.

De registratie van de eu-extensies van de websites van After The Hype alsmede van de domeinnamen lnmmedia.eu en lnm.eu gebeurden trouwens in april 2006. En in Media Plan 2007, een jaarboek over de media in België (een nevenproduct van het maandblad MediaMarketing), dat verscheen in januari 2007 werd ook al melding gemaakt van LNM Media. Met name in het email-adres van de opgegeven contactpersoon (Sven Verstraeten).

Het is dus meer dan gewettigd te geloven dat achter het imago van administratieve kluns en paperassenhater die Alexander Dresen vernuftig opbouwde in werkelijkheid een pienter en gewiekst maar weinig ethisch ondernemer schuil gaat.

Wie dat alvast begrepen heeft, is het CIM (Centrum voor Informatie over de Media). De raad van bestuur van de organisatie besliste om LNM Media niet als CIM-lid te aanvaarden. Gevolg: de diverse sites van LNM Media komen, in tegenstelling tot de webstekken van After The Hype destijds, niet voor in de Metriweb-statistieken. Op de reclamemarkt, en zeker bij de grote regies en dito adverteerders, kan LNM Media het voortaan dus wel schudden.

'You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time', zei ooit voormalig Amerikaans president Abraham Lincoln. Het is nu afwachten of Dresen er zal in lukken het parket een oor aan te naaiden en de dans zal ontspringen. Hij mag dan wel een kat met negen levens lijken, ooit moeten die toch opgeleefd zijn.

Noten

- Over het faillissement van After the Hype verscheen van mijn hand een artikel in het e-marketing vakblad Inside (digital media) van september. Dat artikel is een ingekorte versie van deze blog. Klik hier voor de NL Pdf-versie van dat artikel. En hier voor de Franstalige versie er van.

- Nogal wat informatie voor deze blog, vooral dan welke niet afkomstig is van financiële databanken en de website van het staatsblad, is aangeleverd door diverse mensen/informanten die reageerden op een posting van mij op de gekende blogsite lvd.net.  In een comment onderaan een blog waar sprake was van Alexander Dresen, deed ik een oproep om me te voorzien van informatie over de man zijn zakelijke handel en wandel. Eerder had trouwens al een zekere Sven geopperd dat het wenselijk en nuttig zou zijn dat er eens een artikel gemaakt werd over 's mans zakelijke zeilen en reilen. Ik stelde me kandidaat om dat te schrijven en nodigde iedereen die daar meer over wist contact met me op te nemen. Dat leverde een rijke oogst aan saillante informatie op. En een posting van onverlaat die het nodig achtte om (anoniem, of wat dacht u) wat ranzige en oliedomme opmerkingen over me te maken. Zalig zij de armen van geest '

Update I (27/1/2008)

Op 6/12/2007 werd door Alexander Dresen en zijn moeder Taniana Evstratova een nieuwe vennootschap opgericht: bvba Lexor. De oprichtingsakte verscheen in het staatsblad van 14/12/07. Het doel van de vennootschap is erg ruim: drukkerij, uitgeverij, verkopen van reclameruimte, marktonderzoek, PR, lobbying, import en export, exploitatie van computernetwerken, organiseren van opleidingen en congressen. De oprichting van Lexor is (voor de aandachtige waarnemer) geen verassing. Al maanden werd op gayID.eu vermeld dat de site eigendom was van Lexor bvba, dus lang voordat de vennootschap officieel opgericht was. gayID.eu wordt, volgens diezelfde vermelding, geëxploiteerd door ('operated by') LNM Media bvba. Het waarom van deze nieuwe vennootschap en juridische structuur (veeleer een hocus pocus-truc) is vooralsnog onduidelijk. Wilt Dresen anticiperen op een voor hem mogelijke negatieve afloop van de strafklacht van Stefan Scheers, de uitgever/eigenaar van de homo-website GayBelgium.be, tegen hem en de curator belast met het faillissement van After The Hype (wegens vermeend gesjoemel bij de afhandeling van het faillissement, zie het artikel hier boven voor de details)?  Of bereidt de serial entrepreneur Dresen (met evenwel haast evenveel faillissementen op zijn conto dan opgerichte ondernemingen) een toekomstige, al dan niet geplande, liquidatie van LNM Media voor? Waarbij, hij, naar goede gewoonte, de dans kan ontspringen en ongestoord zijn handeltje verder kan zetten. De toekomst zal het uitwijzen.

Een tegenvaller voor Dresen is ongetwijfeld de uitspraak van de Gentse rechtbank van Koophandel van december laatsleden waarbij After The Hype bvba veroordeeld werd tot het betalen aan Stefan Scheers van alle openstaande facturen  (naar verluidt meer dan 100.000 euro) plus wettelijke interesten. Bovendien krijgt Scheers een schadevergoeding van 19.965 euro. Desondanks het faillissement van After The Hype is het niet volledig uitgesloten dat Scheers daadwerkelijk zijn centen of althans een gedeelte er van terug ziet. Of dat gebeurt afhangen van de omvang van het actief van de vennootschap en de mate waarin Scheers als bevoorrecht schuldeiser wordt erkend. Het faillissement van After The Hype is immers nog niet afgesloten.

Update II (11/11/2007)

QTMagazine nr 13 is sinds enige tijd uit . Het blad vermeldt in zijn colofon als verantwoordelijk uitgever Alexander Dresen - so far so good ' maar stipuleert daar onmiddellijk QTMedia bij. Als rechtspersoon bestaat QTMedia echter niet (dat is wel het geval voor LNM Media bvba). Als adres van de verantwoordelijk uitgever staat in dit nummer 'Rue Royale 164'. Een kniesoor die opmerkt dat die bekende Brusselse straat ook een Nederlandstalige naam heeft, Koningsstraat met name. Belangrijker is dat volgens het colofon van QT 13 het adres van Alexander Dresen (en QT) nummer 164 van de Koningsstraat is, terwijl dat blijkens het colofon van de vorige editie nummer 109 -111 in die zelfde straat is. De maatschappelijke zetel van LNM Media, de feitelijke uitgever van QT, is echter Koloniestraat 11 (de Koloniestraat is een aan de Koningsstraat belendende staat). Alle door QT(magazine en website) gebruikte telefoonnummers behoren, volgens Belgacom, toe aan LNM Media, Koningstraat 109. Volgt u nog? Indien niet: dat is wellicht net de bedoeling!

Volgens het colofon staat LNM Media enkel in voor de reclame. (In slecht Nederlands - een zogenaamd Romanisme -  trouwens 'publiciteit' genoemd.) Voor de reclamewerving blijkt QT nu ook over een kantoor en adres in Frankrijk te beschikken. Opvallend is dat van dat kantoor geen telefoonnummer wordt opgegeven, enkel een adres en een e-mail adres. Het 'fysieke' adres bevat wederom een foutje want de opgegeven Rue De Faubourg Saint Honoré in Parijs heet in werkelijkheid Rue Du Faubourg Saint Honoré. Een simpel verzoek om informatie bij de internationale telefonische inlichtingendienst van Belgom leert dat op nummer 72 een uitgeverij gevestigd is: éditions Selz. Maar erg bevreemdend is dan weer dat het telefoonnummer van die 'uitgeverij' (waarvan het laatst uitgegeven boek, volgens een google-search, uit 1993 dateert) een automatisch antwoordapparaat is, waarop het onmogelijk is een bericht na te laten wegens 'overvol zijn'. Mist spuien:  Alexander Dresen kan het zo te zien niet laten. De hamvraag is: waarom? En: hoe lang zal dat nog kunnen?

Update III (1/8/2008)

- Alexander Dresen is op 11/06/2008 door de rechtbank van eerste aanleg van Gent veroordeeld tot 120 uren werkstraf. Dit vonnis is een gevolg van de strafklacht (met burgerlijke partijstelling) vanwege drukkerij Bulckens nv uit Herenthout. De strafklacht had te maken met een openstaande factuur van Bulckens van om en bij de 30.000 euro aan Urban X Development, een bedrijf dat in de loop van 2003 onder controle kwam van Alexander Dresen. Urban X Development, dat in 2004 werd failliet verklaard, deed dienst als contact- en leveringspunt waar drukwerk kon worden opgehaald dat besteld werd via zwartopwit.be. Zwartopwit.be is een website van drukkerij Bulckens (voor meer details: zie hier boven, in de paragraaf 'Urban X Development'). Dat Dresen slechts tot een werkstraf werd veroordeeld heeft te maken met zijn tot dan blanco stafblad. De rechtbank vond Dresen schuldig aan een reeks misdrijven, waaronder misbruik van vertrouwen. De twee oprichters van Urban X Development die ontslag namen uit de vennootschap toen Dresen in 2003 als zaakvoerder werd benoemd, werden eveneens tot een werkstraf veroordeeld. In hun geval evenwel'slechts' tot respectievelijk 80 en 100 uren. Tevens werd er een derde persoon, een toenmalige freelance-medewerker van Urban X Development, door de rechtbank tot 100 werkuren veroordeeld. Bij de veroordeling van deze drie personen, en zeker van de twee oprichters van de vennootschap, kan men zich vragen stellen aangezien het overduidelijk is dat ze in al hun jeugdige naïviteit en onwetendheid misleid en misbruikt werden door Dresen. Dresen noch de andere veroordeelden zijn tegen het vonnis in beroep gegaan. Door deze veroordeling bevestigt de rechtbank wat uit onze onthullingen (zie hier boven) al eerder bleek: Alexander Dresen is niet bepaald een koorknaap, veeleer een 'witteboordcrimineel'. Met betrekking tot Dresen kan dat trouwens gerust zonder haakjes geschreven worden. Want wie strafrechtelijk is veroordeeld, is een crimineel. Punt uit. Door de aarde van zijn delict, dat zich in de zakelijk sfeer afspeelde, kan en mag hij zonder meer als economisch ofte witteboordcrimineel bestempeld worden.

Deze strafrechtelijke veroordeling van Alexander Dresen volgt op de veroordeling door de Gentse Handelsrechtbank in december 2007 van het (toen al) gefailleerde After The Hype (ATH). Toen werd ATH veroordeeld tot het betalen aan GayBelgium van alle openstaande facturen (eigenlijk aan de rechtspersoon Stefan Scheers, die als zelfstandig handelaar met ondernemingsnummer 0700.177.573 de exploitant is van de website GayBelgium). Ook werd After The Hype veroordeeld tot het betalen van de wettelijke interesten én een schadevergoeding van 19.965 euro. Het juiste bedrag de schuld van ATH aan GayBelgium/Scheers is niet gekend, maar volgens insiders bedraagt het ruim 100.000 euro. Gezien de hoogte van de schadevergoeding is dat erg plausibel. Omwille van het faillissement van ATH kan GayBelgium/Scheers natuurlijk fluiten naar zijn centen. De vordering moet door de curatele wel worden opgenomen in het passief van het gefailleerde ATH. Aangezien dat ruimschoots de activa overschrijdt mag GayBelgium/Scheers alle hoop laten varen ooit een euro te zullen zien. Maar Dresen kan door GayBelgium/Scheers natuurlijk nog altijd strafrechtelijk worden aangepakt, niet in het minst in zijn hoedanigheid van bestuurder van het gefailleerde ATH.

Opmerkelijk (en zorgwekkend, zie verder) is dat GayBelgium/Scheers door de curator van het faillissement van ATH, meester Jeroen Leaerts uit Zwijnaarde, als gevolg van zijn dagvaarding een tegeneis van 250.000 euro aan zijn broek kreeg. De curator meende GayBelgium/Scheers te kunnen verantwoordelijk stellen voor het faillissement van ATH. Want, zo luidde de redenering van de curator, GayBelgium/Scheers had, maanden voordat het bedrijf op de fles ging, immers een kritisch artikel gewijd over ATH - meer bepaald over diens zogwekkende financiële situatie. Dat artikel en die negatieve publiciteit zou dan, aldus de curator, geleid hebben tot het faillissement. Die (kromme en zelf perverse - zie verder) gedachtegang werd, gelukkig door de rechtbank niet gevolgd. De tegeneis van 250.000 euro werd dan ook door de rechtbank als ongegrond bestempeld en verworpen.

De tegenvordering van curator Jeroen Leaerts is behalve grotesk (eigenlijk ronduit hilarisch), tevens zorgwekkend vanuit democratisch oogpunt en meer bepaald vanuit het perspectief van de persvrijheid. Een klein medium als GayBelgium aanpakken en intimideren is immers makkelijker dan te procederen tegen een meer gevestigd persorgaan. Zowel Trends als Digimedia en Inside (toen nog voluit Inside Internet geheten) publiceerden in het verleden, en alleszins voor het faillissement, kritische en zelfs ontluisterende artikels over Alexander Dresen en After The Hype. Waarom die media dan niet dagvaarden en verantwoordelijks tellen voor over kop gaan van ATH? 

Op basis van onze informatie kunnen trouwens wel meer vragen gesteld worden bij het optreden van curator Leaerts in het kader van het faillissement van ATH. Zo is ons onder meer het geval bekend van een zakenman die door de curator aan het lijntje werd gehouden en uiteindelijk met een kluitje in het riet (eigenlijk met onjuiste informatie) wandelen werd gestuurd toen die om info vroeg over het handelsfond van ATH en de overnamevoorwaarden er van. Enkele weken later moest die geïnteresseerde partij vaststellen dat Dresen, via zijn inmiddels nieuw opgerichte firma LNM Media (zie artikel hier boven), voor een onbekend bedrag, het handelsfonds van ATH had ingepikt.

Ook bedenkelijk is het stilzwijgen van de curator op onze telefonische vraag of hij er van op de hoogte is dat ATH, sinds 2004, eigenaar is van het Benelux-merk BizTribe (naar de gelijknamige zakelijke social networking wegsite www.biztribe.com die het bedrijf exploiteerde) en dat BizTribe.com, desondanks het faillissement van ATH, vandaag nog altijd online is. De website vermeldt trouwens nog steeds dat 'data is managed by After The Hype BVBA / Biztribe, Korenlei 22, 9000 Gent, Belgium'. Niet enkel bestaat de firma niet meer, op het moment van het faillissement was ATH al niet meer bedrijvig op dat adres. Dat heeft de curator trouwens kunnen vaststellen. De firma was als een dief in de nacht, zonder officiële adresverandering teneinde deurwaarders te verschalken, al enige maanden eerder verhuisd van Gent naar Brussel; meer bepaald naar het adres waar LNM Media nu kantoor houdt: Koningstraat 109-111, te 1000 Brussel (adres dat niet het zelfde is als dat van de maatschappelijke zetel van LNM Media. Die is gevestigd Koloniestraat 11, 1000 Brussel).

Dit gegeven alsmede het antwoord op de vraag of de curator al dan niet het parket informeerde over alle bevreemdende en/of (klaarblijkelijk) onwettige/frauduleuze aspecten van het faillissement van ATH - antwoord dat hij ons telefonisch niet wilde mededelen - zijn ongetwijfeld van aard om de interesse weg te dragen van de stafhouder waaronder curator Leaerts ressorteert.

- sinds enig tijd is UniversHommes.com live. Deze website, die aanvankelijke op 21 mei online diende te zijn (maar dat slechts een hele poos later was), is het nieuwste geesteskind van Alexander Dresen. De lancering van de website heeft, volgens ingewijden, alles te maken met het stopzetten van QT Magazine. Want ondanks de ontkenningen van de geruchten dat dit zou gebeuren  - niet nadrukkelijk, maar door het plaatsen van een advertentie op GayID waarmee gezocht wordt naar nieuwe modellen (advertentie die inmiddels verwijderd is) en dit als reactie van een artikel op GayBelgium over de mogelijke stopzetting van het blad -  zijn onze bronnen unaniem: er zal geen nieuw nummer meer verschijnen van QT Magazine, nr 13 (verschenen in april) is het laatste. De reden voor de stopzetting van de publicatie zijn de te hoge productie- en distributiekosten versus te lagen inkomsten (uit abonnementen en losse verkoop en vooral reclame).

Diezelfde bronnen stellen dat de lancering van www.UniversHommes.com veel zo niet alles te maken heeft met het willen paaien van de luttele adverteerders (al dan niet geworven via media-aankoopcentrales en reclamebureaus) van QT Magazine. Niet enkel om ze te kunnen behouden, maar ook om te vermijden dat ze schadeclaims zouden neerleggen leggen wegens contractbreuk.

Tot slot: Ik heb nog steeds niets gezien van de dagvaarding van Alexander Dresen waarover GayMediaLog.com het heeft in zijn jaaroverzicht van 2008. GayMediaLog is een initiatief waarachter op basis van enkele ernstige aanwijzingen vermoedelijk Dresen zelf schuil gaat of dat althans uitblinkt in het verspreiden 'informatie' die hem welgevallig is en/of enkel van hem afkomstig kan zijn. Om maar te zeggen: deze bewering van GayMediaLog heeft een al even groot kwakkelgehalte als de rest van de gegevens over mijn persoon op die blogsite. Met deze vorm van roddeljournalistiek, gekoppeld aan een pseudo-freudiaanse analyse van mijn drijfveren inzake berichtgeving over Alexander Dresen, heb ik vooral mededogen. En haal er meewarrig mijn schouders voor op.

Voor lui die op het internet, zonder valabele reden, de lafhartige anonimiteit verkiezen boven het open vizier heb ik veeleer misprijzen dan compassie. Het anoniem opereren is een uitwas van het internet. Let wel: in uitzonderlijke omstandigheden vind ik anoniem of onder een schuilnaam publiceren, al dan niet op het internet, legitiem. Bijvoorbeeld als klokkenluider/onthuller van belangwekkende feiten, waarbij zijn leven of carrière, of dat van zijn naasten, ernstig verstoord dreigt te worden of in gevaar kan komen. Maar in alle andere gevallen, zelf bij comments op blogpostings, is het een uiting van schijtlaarzerigheid en gebrek aan moed om uit te komen voor zijn opinies.

Update IV (22/10/2008)

De website GayID.eu, een van de websites van LNM Media bvba, meldt dat Alexander Dresen zich terugrekt uit het dagelijkse management. Ietwat cryptisch wordt er aan toegevoegd dat het management binnenkort wordt overlaten aan 'nieuwe beheerder(s)'. Vooral die laatste precisering is intrigerend als men weet dat, tot voor kort, de 'about' van GayID.eu het volgende stipuleerde:  GAYiD.EU is owned by LEXOR BVBA, Rue Royale 164, 1000 Brussels Belgium and is operated by LNM Media BVBA, Rue Royale 109-111, 1000 Brussels, Belgium (reg. BE0888.854.649). Wie vandaag op de 'about' link onderaan de pagina's van GayID klikt krijgt sinds kort totaal andere info en kom terecht op een pagina van lexor.eu met tekst en info over UniversHommes. Op de website van dat nieuwe project van Dresen (zie hier boven), is echter ook geen enkele vermelding terug te vinden over wie er nu de eigenaar of exploitant van is. Meer zelfs: er is geen enkel adres, ook geen e-mail adres, of telefoonnummer op terug te vinden. Maar de 'who is'-gegevens betreffende de domeinnaam univershomme.com zijn duidelijk: registrant, administratief contact en technisch contact is Alexander Dresen. Vroeg of laat zal echter duidelijk worden wat er schuil gaat achter deze toch wel erg vreemde handelswijze en wellicht poging tot camoufleren van een hoop gegevens en banden.

Update V (20/11/2008)

LNM Media (Alexander Dresen) failliet en dan toch niet. Binnenkort weer wel ?

Update VI (12/1/2010)

LNM Media (firma van Alexander Dresen) vraagt gerechtelijke reorganisatie aan

7/10/2007 door Marc Ernst

Weblog van Marc Ernst

 
'Zonder dwarsliggers kunnen de treinen niet rijden' (Johan Anthierens)

'Uit het botsen der gedachten ontstaat het licht' (John Stuart Mill)

'Je mag je niet laten doen door het crapuul' (Wannes Van de Velde)

op marcernst.com
www (via google)

Blogroll

Onderstaande, Belgische, (alfabetisch gerangschikte) blogs behoren tot mijn ‘favorieten’. Want ze steken met kop en schouder uit boven de middelmaat in het genre. Wie denkt dat zijn/haar blog eveneens in kwalitatief opzicht bovenmodaal is, en dus aanspraak kan maken op een vermelding, mag me dat laten weten.